Personel Adayı Aydınlatma Bilgilendirmesi

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

LOGITRANS LOJISTIK A.Ş (“Şirket”) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak LOGITRANS LOJISTIK A.Ş tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Tarafınızca paylaştığınız kişisel verileriniz; aşağıdaki amaçlarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yasal mevzuatlara uygun yöntemlerle işlenip, tutulmaktadır.

 • Şirketimizin İnsan Kaynakları Süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi 
 • Yeni eleman istihdam edilmesi, 
 • Adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, 
 • Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması, 
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi vb.)
 • Şirketimizin Kariyer /Yetenek Gelişimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
  • Şirketimizin kullanımda olan lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, 
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması 

 

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

Şirketimiz, kişisel verileri, elektronik posta, başvuru formları, sosyal ağlar, kariyer siteleri, mülakatlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak ilgili birimler vasıtasıyla toplamaktadır. 

 

Şirketimiz tarafından toplanan personele ilişkin kişisel veriler KVKK 4. Maddesinde de belirtildiği üzere,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, 

 

İlkelerine uygun olarak;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması, 

Durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. İŞLENEN VERİLERİN YURT İÇİNDE AKTARILMASI VE PAYLAŞILMASI

Özgeçmişiniz, başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz ile, Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile,Referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla ilgilisi olan taraflarla ilgili olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Şirketimiz kişisel verileri;

 • İlgili kişinin açık rızanın bulunması
 • Aktarılacak yabancı ülke mevzuatında kişisel verilerin güvenliği konusunda yeterli korumanın bulunması,
 • Yeterli bir korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli koruma sağlanacağı ve aktarılan verilerin yalnızca amacına uygun şekilde kullanılabileceğine ilişkin yazılı taahhütlerinin bulunması ve kurulun izninin varlığı, şartlarıyla aktarılabilecektir.

 

 1. VERİ İŞLEME SÜRESİ

Personele ilişkin kişisel veriler, yasal mevzuatta gösterilen süreler doğrultusunda veya verilerin tutulma amaçlarının ortadan kalkması anına kadar işlenebilecektir. Hukuken gereken durumlar ile meşru sebeplerin bulunmaması halinde, Şirketimiz nezdinde oluşturulan yok etme ve anonim hale getirme prosedürleri çerçevesinde, işlediği ve sakladığı verileri re’ sen silecek ve/veya anonim hale getirecektir. Bu haller dışında veri sahiplerinin, Şirketimiz tarafından işlenen ve saklanan verilerinin silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesini talep hakları yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Şirketimiz tarafından işlenen ve saklanan kişisel verilere ilişkin olarak veri sahipleri,

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 6. Yürüklükteki Yasal Mevzuat kapsamında işlenen ve saklanan kişisel verilerin, silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN LOGITRANS LOJISTIK A.Ş BAŞVURULARI

Şirketimiz, yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında mevcut hakların kullanılması noktasında, veri sahiplerinin veya ibraz edilecek geçerli ve noterlikçe düzenlenmiş vekaletnameye sahip yasal temsilcilerinin taleplerini, kimliklerinin tespiti sağlanmak kaydı ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, yetkili resmi kurumlarca düzenlenmiş kimlik belgesi yerine geçer evrak) Şirketimize hitaben yazılacak dilekçe ile veya internet sitemizde bulunan Veri sorumlusuna Başvuru Formu ile  “ kvkk@logitransport.com” mail adresine yollamanız suretiyle işleme alır. Şirketimiz yine yürürlükteki yasal mevzuattaki hükümler çerçevesinde gerekli bilgilendirme ve talep edilen işlemi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

 

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ


LOGITRANS LOJISTIK A.Ş 

İletişim Linki: https://logitrans.com/

Adres: Esentepe Mahallesi Cevizli Yan Yol Caddesi No:13 Vizyon Kartal Residence D Blok 

2. Kat Kartal / İstanbul

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Personel Adayı Bilgilendirme Metnini Okudum Anladım.

 

Tarih: 

Ad Soyad:

İmza:

 

circles2