Sayı : 32412

TEBLİĞ

27 Aralık 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32412

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde yer alan “AB013” kod numaralı tarife kontenjanı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2-Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

circles2